Delicious Gifts
gevestigd Bronkhorstdreef 40,

4706 VB te Roosendaal
Ingangsdatum: 1 september 2010
E-mail: info@deliciousgifts.nl 
KVK-nummer: 20167233
BTW-identificatie nummer: NL 154833654B02

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Delicious Gifts. De voorwaarden zijn toegankelijk op de internet site en worden voor totstandkoming van de overeenkomst aan de consument beschikbaar gesteld. Op verzoek bestaat de mogelijkheid om u een schriftelijk exemplaar toe te sturen.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Delicious Gifts. Delicious Gifts behoudt zich het recht voor eenzijdig de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk overeengekomen worden de algemene, specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Delicious Gifts geaccepteerd.
  1. Ingeval een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden gebeurd, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige beschrijving van de aangeboden produkten en of diensten, dit om een juiste beoordeling voor de consument mogelijk te maken.
  2. Alle afbeeldingen en informatie betreffende gewichten, afmetingen, kleuren van produkten op de internet site van Delicious Gifts zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  3. De informatie ten aanzien van het aanbod, welke duidelijkheid geven omtrent rechten en plichten van de consument, betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen
   • de eventuele kosten van aflevering
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen
   • de eventuele toepassing van herroepingsrecht
   • de wijze van betaling
   • de aflevering of uitvoering van de overeenkomst
   • de termijn voor aanvaarding van het aabod
  4. Aanbiedingen van Delicious Gifts gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Delicious Gifts kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een mogelijke vergissing bevatte, dit op basis van redelijkheid en billijkheid.

  de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de consument de aanvaarding niet langs elektronische weg heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  2. Een overeenkomst tussen Delicious Gifts en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Delicious Gifts op haalbaarheid is beoordeeld. Delicious Gifts behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of daarvan af te wijken. Daarnaast accepteert Delicious Gifts uitsluitend de bestellingen of opdrachten onder de voorwaarde dat de verzending geschied nadat de betaling is ontvangen.

  Herroepingsrecht bij levering van produkten

  1. Bij aankoop van produkten heeft de consument overeenkomstig de wet Verkopen op afstand (artikel 7:5 BW) gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Er wordt verondersteld dat de consument gedurende deze termijn zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij of zij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en juiste verpakking aan de ondernemer dienen te retourneren, dit eventueel conform de door de ondernemer geleverde instructies. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard zijn of op enige manier beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtnemening hiervan zorgt Delicious Gifts dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief berekende verzendkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor produkten of diensten:
   • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
   • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
   • die snel kunnen bederven of verouderen
   • waarvan prijs gebonden is aan schommelingen van de financiele markt waar de ondernemer geen invloed op heeft
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden produkten of diensten niet verhoogd. Uitzondering hierop vormen prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW tarieven.
  2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt door Delicious Gifts geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle prijzen zoals vermeld zijn in euros’ en inclusief BTW.
  1. De ondernemer staat er voor in dat de produkten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.
  2. De garantie termijn van Delicious Gifts komt overeen met de leveranciers of fabrieksgarantie.
  3. Delicious Gifts is nimmer verantwoordelijk voor uiteindelijke geschikheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of toepassing van zaken
  4. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij aflevering onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak onjuist, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Delicious Gifts te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot 2 maanden na levering aan Delicious Gifts schriftelijk worden gemeld.
  5. Indien de klachten van de afnemer door Delicious Gifts gegrond bevonden worden, zal Delicious Gifts naar haar keuze de geleverde zaken kostenloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen. Ingeval van schadevergoeding zal het bedrag steeds beperkt zijn tot ten hoogste het faktuurbedrag van de overeenkomst, danwel tot maximale vergoeding conform de aansprakelijkheidsverzekering van Delicious Gifts voor het desbetreffende.
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, het uitvoeren van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Delicious Gifts heeft kenbaar gemaakt.
  2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Delicious Gifts de bestelling tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is,doordat het bestelde niet leverbaar is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten eningebrekestelling te annuleren.
  3. Aan de leveringsplicht van Delicious Gifts zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Delicious Gifts geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging op het afleveringsadres strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief en derhalve kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
  1. Delicious Gifts is niet aansprakelijk voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort. Vertraging of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatsregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Delicious Gifts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  2. Delicious Gifts houdt zich het recht voor in het geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Delicious Gifts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  3. Indien Delicious Gifts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde cq het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  1. Delicious Gifts is niet aansprakelijk voor schade onstaan aan objecten door het verkeerd aanwenden van de producten. Voor het gebruik van onze produkten lees de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
  1. Eigendom van alle door Delicious Gifts aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Delicious Gifts zolang de afnemer de vorderingen van Delicious Gifts uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Delicious Gifts wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten.
  2. De door Delicious Gifts geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Delicious Gifts of een door Delicious Gifts aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Delicious Gifts haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden en de zaken aldaar mee te nemen.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Delicious Gifts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  6. De afnemer is verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Delicious Gifts.
  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Delicious Gifts en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Delicious Gifts er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.